Disclaimer

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN EDENAAR.NL
Deze Website wordt u aangeboden mits u deze overeenkomst aanvaardt zonder wijziging van de bepalingen, voorwaarden en aanduidingen die erin zijn opgenomen. Door gebruik van deze Website geeft u aan in te stemmen met al deze bepalingen, voorwaarden en aanduidingen.

BEPERKING VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK
Deze Website is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze Website worden verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, tonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen.

GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK U mag deze Website gebruiken mits u EDENAAR.NL garandeert dat u deze Website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze bepalingen, voorwaarden en aanduidingen verboden is.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie en services die in deze Website zijn opgenomen, kunnen onvolkomenheden of drukfouten bevatten. Er worden periodiek veranderingen aangebracht in de informatie op deze Website. EDENAAR.NL en/of haar respectieve leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen in deze Website aanbrengen. Er dient niet te worden vertrouwd op adviezen die worden ontvangen via deze Website voor het nemen van persoonlijke, medische, juridische of financiële beslissingen en u dient een ter zake deskundige te raadplegen voor op uw situatie toegespitst advies. EDENAAR.NL EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS STAAN NIET IN VOOR DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SERVICES EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS OPGENOMEN IN DEZE WEB SITE, VOOR WELKE TOEPASSING DAN OOK. AL DERGELIJKE INFORMATIE, SERVICES EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS WORDEN GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. EDENAAR.NL SERVICES EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN DE HAND MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SERVICES EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID, EIGENDOM, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, ALSMEDE GARANTIES DAT ZE NIET INBREUKMAKEND ZIJN. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK DWINGEND RECHT IS EDENAAR.NL EN/OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, AANVULLENDE, INCIDENTELE EN BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE TEN GEVOLGE VAN HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, VOORTVLOEIEND UIT, OF OP DE EEN OF ANDERE WIJZE VERBAND HOUDEND MET, HET GEBRUIK OF DE WERKING VAN DEZE WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF HET ONVERMOGEN OM DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, DE VOORZIENING VAN SERVICES OF HET FALEN OM SERVICES TE VERLENEN, NOCH VOOR ENIGE INFORMATIE, SERVICES EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS DIE VIA DEZE WEBSITE WORDEN VERKREGEN OF DIE ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, RISICO-AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS EDENAAR.NL VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. AANGEZIEN SOMMIGE STATEN/RECHTSSYSTEMEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE VOORGAANDE BEPERKING OP U WELLICHT NIET VAN TOEPASSING. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIG GEDEELTE VAN DEZE WEBSITE, OF MET ÉÉN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE TE STAKEN.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN
Deze Website bevat links naar Websites die door andere partijen dan EDENAAR.NL worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. EDENAAR.NL heeft geen zeggenschap over dergelijke Websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat EDENAAR.NL links naar dergelijke Websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van EDENAAR.NL van het materiaal op die Websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan.

SERVICE CONTACTPERSOON
Gelieve contact op te nemen met info@edenaar.nl met vragen over of problemen met deze Website.

TOEGANGSBEPERKING
EDENAAR.NL behoudt zich het recht voor om een gebruiker naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving toegang tot deze Website te ontzeggen. WIJZIGING VAN DEZE BEPALINGEN EDENAAR.NL behoudt zich het recht voor om de bepalingen en aanduidingen waaronder deze Website wordt aangeboden te wijzigen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM Alle rechten van intellectueel eigendom rusten bij EDENAAR.NL te Ede. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van EDENAAR.NL deze site of enig gedeelte hiervan alsmede de broncode of een gedeelte hiervan te openbaren en/of te vermenigvuldigen.