VOORWAARDEN

Artikel 1 \ Doel

1.1          De adverteerder stelt de advertentie ter beschikking aan Edenaar.nl

1.2          Edenaar.nl zal aan de adverteerder een voorstel doen voor rubrieken waarin naar de advertentie wordt verwezen. In overleg met de adverteerder zal een keuze worden gemaakt voor het
plaatsen van de advertentie.

1.3             De reservering van de advertentieruimte blijft geldig tot 7 dagen na dagtekening.

1.4          Edenaar.nl zal de banner ‘at random’ te laten rouleren.

1.5         Edenaar.nl houdt zich het recht voor om advertenties zonder opgaven van reden te weigeren.

1.6          Tevens houdt Edenaar.nl zich het recht voor om – indien een nieuwe indeling van de rubrieken danwel een nieuwe indeling van de site dit vereist – de advertentie te verplaatsen.

Artikel 2 \ Aanlevering

2.1          De Advertentie zal 24 uur voor de campagne worden aangeleverd.

(x) een animatiebanner: pixelformaat 468 breed x 60 hoog, maximaal 256 kleuren en max. 15 K

(x ) advertentietekst + afbeelding

2.2          Advertenties dienen minimaal  24 uur voor het moment dat deze geplaatst moeten worden, door de adverteerder te worden aangeleverd.

2.3               De advertentie + tekst, zoals aangegeven in artikel 2.1, wordt per e-mail als attachment gestuurd aan info@edenaar.nl.

2.4          Om de kwaliteit van de reclame-uitingen (button/banner) te waarborgen, zal

Edenaar.nl een kwaliteitscontrole uitoefenen waarbij de beeldkwaliteit en het aantal Kilobytes gecontroleerd worden.

Artikel 3 \ Vergoeding

3.1          De vergoeding die door de adverteerder voor de aankoop van een advertentie aan Edenaar.nl verschuldigd is, staat in de bijlage van deze overeenkomst vermeld.

Artikel 4 \ Duur van de overeenkomst

4.1                De duur van deze overeenkomst is voor onbepaalde tijd.

4.2                Indien partijen de overeenkomst wensen te beëindigen, dienen zij dit schriftelijk twee weken voor beëindiging van de contractstermijn, zoals bepaald op de inkooporder, aan de wederpartij kenbaar te maken. In ieder ander geval zal de overeenkomst stilzwijgend met eenzelfde contractstermijn worden voortgezet.

Artikel5 \ Overeenstemming Reclame Code

5.1      De adverteerder garandeert dat (de inhoud van) de advertentie die aan Edenaar.nl wordt verstrekt in overeenstemming is met de Nederlandse Reclame Code. De adverteerder vrijwaart Edenaar.nl voor aanspraken tot schadevergoeding van derden als gevolg van de inhoud van de door de adverteerder geplaatste advertentie.

Artikel 6 \ Boeteclausule

6.1           Indien de adverteerder in strijd handelt met de Nederlandse Reclame Code heeft Edenaar.nl

het recht een onmiddellijk opeisbare boete in rekening te brengen van

€ 11.344,50 (ƒ 25.000,=) per overtreding. Deze boete laat onverlet het recht van

Edenaar.nl schadevergoeding terzake te vorderen. Tevens is Edenaar.nl gerechtigd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat dit de betalingsverplichting van de adverteerder uitsluit.

Artikel 7 \ Aansprakelijkheid

7.1       Edenaar.nl is niet aansprakelijk voor bij de adverteerder geleden schade indien sprake is van een omstandigheid waarop Edenaar.nl geen invloed heeft noch redelijkerwijs invloed kan hebben. Onder een omstandigheid waarop Edenaar.nl geen invloed heeft wordt begrepen internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van Edenaar.nl of van derden van wier diensten Edenaar.nl gebruik maakt, boycotacties, storing in de electriciteitsvoorziening of communicatie-verbindingen of bij apparatuur van Edenaar.nl of van derden van wier dienst Edenaar.nl gebruik maakt.

7.2       Indien door verwijtbare tekortkomingen van Edenaar.nl in de uitvoering van de overeenkomst voor de adverteerder schade ontstaat zal Edenaar.nl deze vergoeden tot een maximum van de hoogte van de laatste door Edenaar.nl aan de adverteerder in rekening gebrachte vergoeding.

Artikel 8 \ Klachten

Schade, als bedoeld in artikel 9, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontstaan daarvan, schriftelijk aan Edenaar.nl te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn gemeld is komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9 \ Betaling

9.1        Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.2            Alle vermelde prijzen in de bijlage van deze overeenkomst zijn exclusief 19% B.T.W.

9.3        Edenaar.nl is gerechtigd het prijsniveau aan te passen. Uiterlijk vier weken voor het aflopen van deze overeenkomst zal zij de adverteerder hiervan op de hoogte stellen.

9.4        Edenaar.nl heeft het recht vooruitbetaling, zekerheid van betaling, dan wel contante betaling te verlangen.

9.5        Na het verstrijken van de betalingstermijn is de adverteerder in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd. Indien de adverteerder in verzuim is komen alle kosten ter verkrijging van de betaling voor zijn rekening. In ieder geval is de adverteerder verschuldigd 15% van het verzuimbedrag met een minimum van € 68,07 (ƒ 150,=).

9.6            Edenaar.nl is gerechtigd haar verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten zolang de adverteerder in verzuim is.

9.7            Indien er op de inkooporder geen afwijkend factuuradres is vermeld, wordt de adverteerder zelf verantwoordelijk gesteld voor het betalen van de factuur.

9.8        Indien de adverteerder na hiertoe in gebreke gesteld te zijn tekort blijft schieten in de nakoming is Edenaar.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en is bevoegd haar vorderingen op de adverteerder terstond opeisbaar te maken.

Artikel 10 \ Jurisdictie en toepasselijk recht

10.1        Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

10.2        Elk geschil voortvloeiend uit deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement Amsterdam.